Polityka prywatności

Polityka Prywatności określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania Danych osobowych Użytkowników oraz informacji
na urządzeniach Użytkowników za pomocą Plików Cookies, służących realizacji przez Administratora usług świadczonych drogą elektroniczną

I. Definicje

Administrator –Paweł Rasmus prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą firmą Kancelaria Adwokacka Paweł Rasmus Legal z
siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 46/406 , kod pocztowy81-423 , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności
Gospodarczej, posiadająca NIP:5862247126, REGON:380942437.

Dane osobowe – informacje o Użytkowniku, dotyczące zidentyfikowanej lub dającej się zidentyfikować osoby fizycznej w rozumieniu
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Pliki Cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez Serwis, a następnie zapisywane i
przechowywane na urządzeniach Użytkowników, wykorzystywane przez Użytkowników podczas korzystania ze stron www. Pliki
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz swój
unikalny numer.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, na rzecz której zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi
drogą elektroniczną.

Facebook Ireland Limited – serwis informacyjny.

II. Ochrona Danych Osobowych

1. Administratorem Danych osobowych Użytkowników jest Paweł Rasmus prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą firmą
Kancelaria Adwokacka Paweł Rasmus Legal z siedzibą w Gdyni przy ul. Partyzantów 46/ 406 , kod pocztowy 81-426 wpisana do
Centralnej Ewidencji i Informacja o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 5862247126, REGON: 380942437.

2. W trosce o prywatność Użytkowników, Administrator przedsięwziął wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia
wykorzystywania i przechowywania danych osobowych osób korzystających z Serwisu.

3. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie przez Użytkownika i będą przetwarzane wyłącznie w celach do jakich został
stworzony Serwis, tj.:

  • w przypadku osób fizycznych, które kontaktujące się za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na
    stronach Serwisu, przetwarzane są w celu wynikającym z treści wiadomości i w zakresie wyznaczonym charakterem
    żądanej czynności, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, czy zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
    elektroniczną. Dane te są przetwarzane to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku.

5. Każdy Użytkownik, bez wyjątku, posiada prawo do sprawdzania, poprawiania, przenoszenia oraz żądania zaprzestania
przetwarzania swoich danych osobowych

6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których dane te zostały pozyskane.
Po tym okresie Dane osobowe Użytkownika zostają automatycznie usuwane.

7. Administrator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom danych osobowych Użytkowników.

8. Serwis umożliwia Użytkownikowi wgląd do swoich Danych osobowych oraz ich modyfikację lub usunięcie. Wniosek o wgląd,
modyfikacja lub usunięcie Danych osobowych należy przesyłać na adres email: biuro@rasmuslegal.com

9. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jego danych osobowych –
jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Pliki cookies

1. Witryna rasmuslegal.com używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane
przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj
urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi,
który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy
usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem
formularza kontaktowego.

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać
funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji
o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując
jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby
zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy
[nazwa] w celu optymalizacji działań.

3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
uwierzytelniania w ramach serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień
w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz
wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej
funkcji.

IV. Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Paweł Rasmus Legal z siedzibą w Gdyni adres e-mail:
biuro@rasmuslegal.com , tel. +48 536 576 100

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem
powyższych danych

3. Pani/a dane są przetwarzane w celach prowadzenia komunikacji i promocji w ramach fanpage Administratora dostępnego pod
adresem https://www.facebook.com/rasmuslegal, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne
wiadomości, a także w celach statystycznych oraz reklamowych realizowanych za pośrednictwem narzędzi dostarczanych przez
aplikację Facebook.

4. Przetwarzanie jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest zapewnienie ciągłości
komunikacji biznesowej, marketing produktów własnych oraz dbanie o wizerunek marki.

5. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów
prawa. Ponadto Pani/a dane są udostępniane Facebook Ireland Limited (informacja szczegółowa poniżej).

6. Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

7. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u
także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono
jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i
nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl).

9. Podanie danych jest dobrowolne i następuje poprzez korzystanie z Fanpage Administratora.

Informacja o współadministrowaniu danych z Facebook Ireland Limited

1. Administrator i Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) są wspólnymi
administratorami Pani/a danych zgodnie z artykułem 26 RODO w zakresie przetwarzania danych do celów statystycznych oraz
reklamowych.

2. Współadministrowanie obejmuje zbiorczą analizę danych w celu wyświetlania statystyk aktywności użytkowników Fanpage
Administratora.

3. Zakres odpowiedzialności Facebook Ireland za przetwarzanie Pani/a danych we wskazanych celach:
• posiadanie podstawy prawnej dla przetwarzania danych na potrzeby statystyk strony;
• zapewnienie realizacji praw osób, których dane dotyczą;
• zgłaszanie naruszeń do organu nadzorczego oraz zawiadamianie, osób których dotyczyło naruszenie o zdarzeniu;
• zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa Pani/a danych.

4. Zakres odpowiedzialności Administratora za przetwarzanie Pani/a danych:
• posiadanie podstawy prawnej do przetwarzania danych na potrzeby statystyk;
• zrealizowanie obowiązków informacyjnych w zakresie realizowanych przez Administratora celów przetwarzania.

5. Facebook Ireland udostępni zasadniczą treść załącznika dotyczącego statystyk strony osobom, których dotyczą dane (art. 26 ust. 2
RODO), za pośrednictwem danych zawartych w Informacjach o statystykach strony, do których dostęp można uzyskać ze wszystkich
stron.

6. Głównym organem nadzorczym w zakresie wspólnego przetwarzania danych jest irlandzka Komisja ds. ochrony danych (niezależnie
od zapisów art. 55 ust. 2 RODO, w stosownych przypadkach).
7. Szczegółowe informacje dotyczące wzajemnych uzgodnień pomiędzy administratorami są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

8. Zasady przetwarzania Pani/a danych osobowych przez Facebook Ireland są dostępne na stronie:
https://www.facebook.com/privacy/explanation