Blog

Umowa NDA

utworzone przez | maj 18, 2021

DARMOWY WZÓR UMOWY

Po co komu NDA?

Umowa o zachowaniu poufności, często nazywana też umową NDA (z ang. – Non-Disclosure Agreement) ma za zadanie chronić wartościowe informacje, które udostępniamy osobie trzeciej. NDA może przyjąć formę osobnej umowy lub klauzuli zawartej w innym dokumencie (np. kontrakcie handlowym).  Warto je zawierać przed przystąpieniem do rozmów (negocjacji, rokowań), w trakcie których takie informacje będą przekazane drugiej stronie, a nie łączy nas jeszcze na tym etapie umowa, która mogłaby także regulować kwestie postępowania przez strony z informacjami jakie od siebie pozyskują.

Nie tylko B2B

Warto też zastanowić się nad zawarciem takiej umowy z pracownikiem! Przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wymagają, żeby przedsiębiorca podjął jakieś działania celem ochrony informacji, jeżeli chce, aby były uznane one za tajemnicę przedsiębiorstwa. Zawarcie NDA z pracownikiem stanowi absolutne minimum takich działań jeżeli chodzi o kroki prawne.

Lepszy wzór niż nic

Poniżej znajdziesz wzór najprostszej umowy o zachowaniu poufności. Pamiętaj, że nie jest to rozwiązanie idealne, aczkolwiek zapewnia minimalną ochronę i w części przypadków będzie stanowić wystarczające zabezpieczenie. Siłą rzeczy wzór operuje ogólnikami, tak by pasował do możliwie dużej ilości sytuacji. Lepiej jednak operować takim wzorem niż umowy NDA nie zawierać w ogóle.

Pod wzorem znaleźć można omówienie postanowień (tych, gdzie jest cyfra w kwadratowym nawiasie [X]).

 

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI (NDA) [1]

zawarta pomiędzy
1) DANE PODMIOTU [2]

reprezentowaną przez
zwaną dalej również: Ujawniającym [3]
a
2) DANE PODMIOTU

reprezentowaną przez:
zwaną dalej również: Zobowiązanym [4]

zwanymi dalej łącznie „Stronami”

§ 1
INFORMACJE POUFNE – DEFINICJA [5]

1. Na potrzeby niniejszej Umowy, Strony przyjmują rozumienie informacji poufnych (dalej: „Informacje Poufne”), zgodnie z którym:

a) stanowią one wszystkie informacje jakie dotyczą działalności Spółki, w tym zwłaszcza informacje obejmujące kwestie biznesowe, finansowe, prawne, organizacyjne i techniczne związane z jej funkcjonowaniem, jak również będący własnością Spółki know-how i inne informacje, które mają wartość gospodarczą, niezależnie od ich formy (np. ustnej, pisemnej, dokumentowej),

b) za Informacje Poufne Strony uznają ponadto wszelkie informacje i dokumenty otrzymane od Ujawniającego, co do których podjął on starania zachowania ich w poufności, na przykład opatrując je klauzulą „poufne”,

c) Informacje Poufne stanowią również te będące jednocześnie tajemnicą przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913),
– z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. Na potrzeby niniejszej umowy, Informacji Poufnych nie stanowią: [6]
a) informacje, które zostały ujawnione przez Zobowiązanego po wcześniejszym uzyskaniu zgody Ujawniającego,
b) Informacje powszechnie znane przed zawarciem niniejszej Umowy,
c) informacje, których ujawnienie będzie konieczne z uwagi na treść bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej.

§ 2
OBOWIĄZKI [7]

Zobowiązany będzie podejmował wszelkie środki niezbędne do zachowania w poufności Informacji Poufnych, w tym przede wszystkim zobowiązuje się:

1) nie ujawniać Informacji Poufnych osobom, innym niż reprezentanci lub pracownicy lub właściwie umocowani pełnomocnicy Ujawniającego, chyba że za jego wyraźnie wyrażoną zgodą,

2) wykorzystywać Informacje Poufne wyłącznie w celu dla jakiego zostały przekazane przez Ujawniającego,

3) nie wykonywać kopii, ani w inny sposób nie utrwalać Informacji Poufnych, chyba że jest to konieczne do wykonania celu, dla którego zostały one przekazane lub Zobowiązany otrzymał wyraźną zgodę Ujawniającego,

4) do niezwłocznego zwrotu wszelkich nośników zawierających Informacje Poufne, na żądanie Ujawniającego. [8]

§ 3
KARY UMOWNE

1. Zobowiązany zapłaci na rzecz Ujawniającego karę umowną w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia wskazanych w Umowie zasad wykorzystania Informacji Poufnych. [9]

2. Zapłata kary, o której mowa w ust. 1, nastąpi w terminie 7 dni od momentu doręczenia Zobowiązanemu wezwania do zapłaty.

3. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia odszkodowania przenoszącego jej wysokość. [10]

§ 4
CZAS TRWANIA UMOWY

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez Strony. [11]

2. Umowa zawarta zostaje na okres 5 lat od dnia jej wejścia w życie i dotyczy również informacji pozyskanych przez Zobowiązanego przed dniem jej podpisania.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiany postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. [12]

2. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

PODPISY I DATA PODPISANIA [13]

KOMENTARZ DO WZORU:
[1] Ten wzór umowy przewiduje, że jedna strona ujawnia poufne informacje i nakłada obowiązki na drugą w związku z zachowaniem tych informacji w poufności. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby tak zmienić umowę, że obie strony są względem siebie i ujawniającymi i zobowiązanymi.
[2] W tym miejscu należy wpisać dane strony, która ujawnia poufne informacje na rzecz innej osoby/firmy. Jeżeli jest to osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą to wykreślamy fragment – „reprezentowana przez”, chyba że w jej imieniu występuje pełnomocnik. Jeżeli jest to spółka to wpisujemy dane spółki i dane osoby uprawnionej do reprezentacji, która w jej imieniu podpisuje umowę.
[3] Sposób określania stron w tej umowie jest w zasadzie dowolny, widziałem wiele różnych rozwiązań i nic się nie stanie jeżeli zamiast „Ujawniającego” będzie inne określenie.
[4] Sposób określania stron w tej umowie jest w zasadzie dowolny, widziałem wiele różnych rozwiązań i nic się nie stanie jeżeli zamiast „zobowiązanego” będzie inne określenie.
[5] Najważniejsze w NDA to określenie czym są te informacje poufne, które chcemy chronić. Modelowo powinno to być dostosowane to konkretnego przypadku i wskazane bardziej precyzyjnie ale ten wzór przynajmniej ogólnikowo zakreśla tę definicję.
[6] Warto również wskazać najważniejsze przypadki, gdy jakaś informacja – mimo, że spełnia definicję umowną informacji poufnej, to jednak z jakiś przyczyn nią nie będzie. Najpopularniejsze przypadki to konieczność ujawnienia danych organom władzy publicznej i wcześniejsze ujawnienie tych informacji.
[7] Ten wzór zawiera absolutne minimum w zakresie obowiązków. Modelowo powinno się określić sposób przetwarzania informacji poufnych, środki które należy przedsięwziąć, żeby je zabezpieczyć, doprecyzować cel dla którego poufność ma być zachowana, jak rozwiązać sytuację, gdzie strona, której informacje są ujawniane ma pracowników, itd.
[8] Należy w jakiś sposób uregulować co ma się stać z dokumentacją poufną (nośnikami, na których się znajduje).
[9] Kwota powinna być adekwatna do danej sytuacji, w tym zwłaszcza wagi powierzanych informacji.
[10] Kary umowne i ich dochodzenie to temat rzeka. Najprościej chodzi o to, że nie musimy udowadniać, że w wyniku działania drugiej strony, dla którego zastrzeżono karę umowną, ponieśliśmy szkodę w wysokości tej kary. Popularną praktyką jest jednoczesne zastrzeżenie, że jeżeli potrafimy udowodnić, że ponieśliśmy szkodę większą niż kara umowna – to możemy dochodzić większego odszkodowania.
[11] Umowa może wchodzić również w życie w innym terminie. Co istotne to, że umowa wchodzi w życie z dniem podpisania nie oznacza, że nie może dotyczyć zdarzeń, które miały miejsce wcześniej – warto byłoby jednak sprecyzować ten okres – np. informacje uzyskane w takich, a takich dniach w toku negocjacji !
[12] Bardzo często w umowach wskazuje się, że zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Później jednak strony często zmieniają swoje pierwotne ustalenia i tej formy się nie trzymają co powoduje liczne problemy (w tym dowodowe przed sądem). Z tej przyczyny polecam ograniczyć się do wymogu formy pisemnej (bez rygoru nieważności), co sprawia, że niezachowanie tej formy nie wyklucza tego, że wprowadzenie zmiany będzie skuteczne. Jest to kompromis pomiędzy zachowaniem pewności umowy i jej elastyczności.
[13] W większości przypadków datę zawarcia umowy wskazuje się na jej początku. Ja jednak jestem zwolennikiem wskazywania daty złożenia podpisów, bo to z momentem złożenia ostatniego koniecznego podpisu umowa będzie wiązać obie strony.

 

R.

Wyślij wiadomość