Blog

Zwrot kosztów windykacji – dla kogo i kiedy przysługuje?

utworzone przez | mar 11, 2021

 

CZY MOŻNA ODZYSKAĆ WYDATKI PONIESIONE NA DOCHODZENIE ZAPŁATY ZALEGŁEJ FAKTURY?

10 PYTAŃ I ODPOWIEDZI

 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i zawarłeś umowę o świadczenie usług lub dostawę towarów z innym podmiotem – możliwe, że masz prawo dochodzić rekompensaty od dłużnika!

 

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych przewiduje uprawnienie przedsiębiorcy do żądania, poza kwotą wynikającą z nieopłaconej faktury i odsetkami za opóźnienie, także rekompensaty kosztów windykacji.

 

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na podstawowe pytania, które pozwolą Ci ustalić kiedy przysługuje rekompensata.

 

 1. Kto może uzyskać rekompensatę?
  Rekompensata przysługuje przedsiębiorcom, którzy zawarli transakcję handlową, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424) zgodnie, z którą za transakcję handlową należy uznawać-umowę, której przedmiotem jest świadczenie usług lub dostawę towarów zawartą m. in. przez przedsiębiorców w związku z wykonywaną przez nich działalnością. Innymi słowy – jeśli świadczysz usługę lub dostarczasz towar innemu przedsiębiorcy (który nie występuje w tej umowie jako konsument), obejmuje Cię ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
 2. Od kiedy należy się rekompensata?
  Rekompensata przysługuje w przypadku, gdy dłużnik (druga strona umowy) opóźni się z zapłatą, a Ty spełniłeś roszczenie. Jeżeli nie otrzymałeś w terminie zapłaty za usługę lub towar (która została wykonana, a towar dostarczony), od momentu, gdy druga strona opóźnia się z z zapłatą możesz dochodzić rekompensaty.
 3. Czy konieczne jest wezwanie drugiej strony do zapłaty rekompensaty, żeby nabyć do niej prawo?
  Nie. Rekompensata przysługuje od momentu, gdy druga strona spóźnia się ze swoim świadczeniem i moment nabycia do niej prawa nie jest uzależniony od wezwania przez wierzyciela do jej zapłaty.
 4. Jaka jest wysokość rekompensaty?
  Wysokość rekompensaty zależy od kwoty świadczenia pieniężnego, które należy nam się od drugiej strony w zamian za  wykonaną usługę lub dostarczony towar. Innymi słowy – zależy od kwoty, na którą wystawiona została drugiej stronie faktura, z której zapłatą się ona opóźnia. Wysokość rekompensaty to odpowiednio:
  a) 40 EURO – dla świadczenia pieniężnego do wysokości 5.000 złotych,
  b) 70 EURO – jeżeli świadczenie pieniężne było większe niż 5.000 złotych,
  c) 100 EURO – dla świadczenia pieniężnego na kwotę ponad 50.000 złotych.
 5. Czy data zawarcia transakcji handlowej ma znaczenie dla możliwości dochodzenia rekompensaty?
  Tak. Progi 40 euro,70 euro oraz 100 euro mają zastosowanie jeśli prawo do rekompensaty powstało po 1 stycznia 2020 roku. Jeżeli prawo do dochodzenia rekompensaty powstało przed tym dniem – jej wysokość to 40 euro niezależnie od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego.
 6. Czy stała (zryczałtowana) rekompensata należy się również jeśli nie poniesiono żadnych kosztów windykacji?
  Tak. Nabycie prawa do rekompensaty nie jest uzależnione od poniesienia jakichkolwiek kosztów odzyskiwania należności. UWAGA – zdaniem niektórych prawników konieczne jest jednak, żeby wierzyciel, który chce dochodzić rekompensaty podejmował jakiekolwiek kroki w celu odzyskania należności (czyli np. samodzielnie wezwał dłużnika do zapłaty).
 7. Czy możliwe jest dochodzenie rekompensaty w wysokości większej niż kwota ryczałtu?
  Tak. Można dochodzić zwrotu kwoty przewyższającej wysokość ustawowego ryczałtu. Konieczne będzie jednak wykazanie, że taki koszt został przez wierzyciela rzeczywiście poniesiony i był on zasadny. Na to czy koszt będzie uznany za zasadny wpływa np. wysokości tych kosztów względem wysokości dochodzonej należności oraz czy koszty usług zewnętrznych (np. adwokata, firmy windykacyjnej) mieściły się w rynkowych stawkach za dochodzenie należności określonej wysokości. Konieczna jest każdorazowa analiza możliwości uzyskania rekompensaty przewyższającej ustawowy ryczałt.
 8. Czy rekompensata należy się od każdej faktury wystawionej w ramach jednej umowy?
  Nie. Co do zasady rekompensata przysługuje od każdej transakcji handlowej (zob. pytanie nr 1). W określonych przypadkach możliwe jest jednak nabycia prawa do rekompensaty więcej niż raz w ramach jednego stosunku umownego – np. jeżeli umowa dotyczy cyklicznej dostawy towaru, gdzie po dostawie każdej jego partii wystawiana jest faktura.
 9. Czy częściowe uregulowanie faktury uniemożliwia dochodzenie rekompensaty?
  Nie. To czy dłużnik zapłacił część zaległej należności nie wpływa na nabycie przez wierzyciela prawa do dochodzenia rekompensaty.
 10. Czy można zbyć prawo dochodzenia rekompensaty na osobę trzecią (np. razem z wierzytelnością) ?
  Nie. Jakkolwiek możliwe jest zbycie przysługującej wierzytelności wraz z odsetkami na inny podmiot (np. firmę, która profesjonalnie trudni się skupywaniem wierzytelności i ich późniejszym dochodzeniem), o tyle nie jest możliwe zbycie również prawa do dochodzenia omawianej rekompensaty.

Masz więcej pytań? Napisz na biuro@rasmuslegal.com

 

Autor: Paweł Rasmus

Wyślij wiadomość